Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego-przedmiot zamówienia- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karsku Etap II (częsć stropodachu)


Nowogródek Pomorski, 15.09.2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro.

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karsku Etap II (część stropodachu ).

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nowogródek Pomorski

Ulica Mickiewicza 15

Kod 74 - 304 Nowogródek Pomorski

Tel. 095 747 17 60/ 11 fax. 095 747 17 60

Osoba do kontaktu Danuta Dzikowska 095 747 17 11 pokój nr 8

www.nowogrodekpomorski.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

. Piątek 7.30 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3) Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana

w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (15,00 zł).

4) Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja 2 połaci stropodachu o łącznej powierzchni 376,92 m2. Prace będą polegać na rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego z papy, przygotowaniu podłoża z przy użyciu papy termozgrzewalnej, wykonaniu izolacji z wełny mineralnej o grubości 100 mm, przykrycia dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonaniu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

kod CPV:

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:26.11.2005.

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1,2 Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi w oparciu o załączone do oferty oświadczenie i niżej wymienione dokumenty :

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

na kwotę nie mniejszą niż 80. 000 PLN..

8) Informacja na temat wadium:

Wysokość wadium 1000 PLN.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

85

Gwarancja

15

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego do dnia 30.09.2005 do godz. 10:00 Pokój nr 10.

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego 30.09.2005 10.05 Pokój nr 2.

___________________________________

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 15-09-2005 15:53:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 15-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 15-09-2005 15:53:35