Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu.


Nowogródek Pomorski, 20.10.2005.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów administrowanych przez Gminę Nowogródek Pomorski.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

Kod 74-304 Nowogródek Pomorski

www.nowogrodekpomorski.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

. Piątek 7.30 - 15.00.

Osoba do kontaktu: Ryszard Skowron 095 747 17 60

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3) Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego. Możliwe jest także pobranie SIWZ za zaliczeniem pocztowym obejmującym koszty przesyłki.

4) Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego o parametrach określonych w odpowiednich normach lub specyfikacjach technicznych. Dostawa będzie polegała na sukcesywnym tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

Przetarg obejmuje dostawy paliw w następujących ilościach i asortymencie:

- do 22 750 litrów oleju napędowego,

- do 1 170 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95.

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

KOD CPV:

23121100-2 -Olej napędowy

23111200-0 -Benzyna bezołowiowa.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

7) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 pozn. zm.) oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo.

8) Wykonawcy nie wnoszą wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia

100

Jedynym kryterium oceny jest łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (po uwzględnieniu upustu).

10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego pokój nr 10 do dnia 07.11.2005 do godz. 10:00.

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 dnia 07.11.2005 o godz. 10.05.

12) Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

____________________________________

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 20-10-2005 10:35:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 20-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 20-10-2005 10:35:45