Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


0x01 graphic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

w trybie zgodnym z Art. 39 PZP

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR

 1. Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15,
  74-304 Nowogródek Pomorski

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00

2. Przedmiot zamówienia:

Adaptacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w Giżynie.

Budynek świetlicy wiejskiej w Giżynie jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, którego przebudowa obejmie następujące elementy:

 • roboty na elewacji budynku,

 • wstawienie na istniejących rurach spustowych fi. 110 mm czyszczaków z częściową rozbiórką rur,

 • dojścia do budynku, opaski przy budynku, murek oporowy przy wejściu głównym,

 • okładziny ścian z glazury w ubikacji dla niepełnosprawnych, posadzki podłóg z terakoty w magazynach przy scenie, ubikacji dla niepełnosprawnych, pomieszczeniu technicznym na poddaszu, klatce schodowej i pomieszczeniu pod schodami,

 • malowanie wewnętrzne z robotami towarzyszącymi,

 • wymiana drzwi w sanitariatach z 80 na 90m,

 • likwidacja dwóch okien,

 • wykonanie konstrukcji schodów z balustradą,

 • wyprowadzenie ściany ogniowej ponad dach,

 • zastawy zabezpieczające przed zsuwaniem się śniegu z połaci dachu, montaż nowoprojektowanych okien połaciowych nad pomieszczeniem świetlicy, demontaż 3 okien połaciowych w dachu nad pomieszczeniem technicznym,

 • sieć hydrantowa wodna,

 • montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych,

 • remont i modernizacja instalacji elektrycznych w świetlicy.

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego, oraz w przedmiarze robót, będącym załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: 28 kwiecień 2006.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów.

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  • prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 3 lata (z uwzględnieniem ewentualnego następstwa prawnego):

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  • posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych zbliżonych do przedmiotu zamówienia:

  • spełnieniem warunku jest załączenie dokumentu od poprzednich zamawiających potwierdzające zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość. Wykonawca musi udokumentować wykonanie jako generalny wykonawca min. 3 zadań o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - min. 1 pracownika branży budowlanej z niezbędnymi uprawnieniami do kierowania robotami, przynależącym do Izby Inżynierów i Techników:

  • wykaz osób kierujących robotami i pełniących nadzór - wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ - którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, dla branży drogowej - min. 1 osoba, wraz z kopiami dokumentów.

5. Wadium: 1 000 PLN.

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.02.2006 do godziny 1000,

pokój nr 10.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.02.2006 o godzinie 1005.

pokój nr 2.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

11. Termin związania ofertą: 30 dni

12. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana
w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (10,00 zł).

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Mickiewicz- tel. (095) 747 17 11 fax (95) 747 17 60.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 27-01-2006 12:02:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 27-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 27-01-2006 12:02:20