Sesja Rady Gminy XIV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/93/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIV/163/2002 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie statutów sołectw 2008-05-15 15:48:00
Uchwała nr XIV/97/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz wyrażenia zgody na podpisanie porozumień partnerskich 2008-05-15 12:15:23
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn 2008-05-15 12:12:06
Uchwała Nr XIV/95/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w zmieniającej uchwałę Nr XXVI/151/05 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 28 października 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Parzeńsko 2008-05-15 12:09:41
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w zmieniającej uchwałę Nr XXVI/150/05 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 28 października 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Golin 2008-05-15 10:47:38
Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie porozumienia Wójta Gminy Nowogrodek Pomorski, o przystąpieniu do Partnerstwa Gminy Nowogrodek Pomorski i realizacji projektu Wiejskie Ogniska Przedszkolne VII współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowościach Nowogródek Pomorski oraz Giżyn 2008-05-15 10:17:43
Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 2008-05-15 10:16:17
Uchwała Nr XIV/90/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr V/31/03 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 2008-05-15 10:14:33
Uchwała Nr XIV/89/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 2008-05-15 10:11:26
Uchwała Nr XIV/88/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2008-05-15 10:04:59
Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego gminy Nowogródek Pomorski lokalu użytkowego znajdującego się w Świątkach 2008-05-15 10:03:57
Uchwała Nr XIV/86/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomości 2008-05-15 10:02:41
Uchwała Nr XIV/85/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie należności przysługujących radnym Rady Gminy Nowogródek Pomorski z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych 2008-05-15 10:01:04
Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007 2008-05-15 09:49:21