Remont dachu na budynku magazynu zrąbków w miejscowości Światki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Nowogródek Pomorski

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nowogródek Pomorski 74-304 zachodniopomorskie

Telefon: Fax

095 747 17 60, 7471711 095 747 1760

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.nowogrodekpomorski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

 

„Remont dachu na budynku magazynu zrąbków w miejscowości Świątki”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku magazynu zrąbków w miejscowości Świątki

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp) w wysokości do 50 % wartości umowy podstawowej.

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

do 29 października 2010 r.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacje na temat wadium: Zawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej dwóch zamówień, zawierających w zakresie wykonywanych prac roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania a także dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

III.3.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III. 3.4.) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dpouszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz zalączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podsawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy oraz spełnia wymogi zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  • Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy.

2. Parafowany projekt umowy.

3. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp i spełnia wymogi zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. Wypełniony kosztorys nakładczy,

6. Wykaz wykonywanych robót,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena, cena - 100 %

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak,

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie: Zamiana terminu zakończenia - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówień: www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 14.09.2010 r. Godzina: 12:00

Miejsce:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 10

IV.4.5) Termin związania ofertą:

30 DNI

IV.3.6) Informacje dotatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Eurpejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Załączniki do pobrania

1 zawiadomienie.pdf (PDF, 49KB) 2010-08-30 12:50:12 528 razy
2 specyfikacja_techniczna_zmodyfikowana-_zaA_A_cznik_nr_7.rtf (RTF, 53KB) 2010-08-30 12:50:12 481 razy
3 zaA_A_cznik_nr_6_-_wykaz_wykonywanych_robA_t.doc (DOC, 28KB) 2010-08-30 12:50:12 452 razy
4 SIWZ.doc (DOC, 87KB) 2010-08-30 12:50:12 464 razy
5 wyjaA_nienia.pdf (PDF, 41KB) 2010-08-30 12:50:12 650 razy
6 oswiadczenie_-_Zalacznik_nr_3.doc (DOC, 21KB) 2010-08-30 12:50:12 459 razy
7 oswiadczenie_-_Zalacznik_Nr2.doc (DOC, 24KB) 2010-08-30 12:50:12 439 razy
8 modyfikacja2.pdf (PDF, 30KB) 2010-08-30 12:50:12 518 razy
9 zaA_A_cznik_nr_5_kosztorys_nakA_adczy.zip (ZIP, 57KB) 2010-08-30 12:50:12 452 razy
10 zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy.doc (DOC, 92KB) 2010-08-30 12:50:12 473 razy
11 modyfikacja.pdf (PDF, 36KB) 2010-08-30 12:50:12 618 razy
12 specyfikacja_techniczna-_zaA_A_cznik_nr_7.doc (DOC, 46KB) 2010-08-30 12:50:12 494 razy
13 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 70KB) 2010-08-30 12:50:12 528 razy
14 zaA_A_cznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc (DOC, 40KB) 2010-08-30 12:50:12 467 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Filipiak 30-08-2010 12:50:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Filipiak 04-10-2010 12:34:44