Projekt budowy pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na Jeziorze Karskie Wielkie w miejscowości Karsko


Nowogródek Pomorski, dnia 07.10.2010 r.

Znak: RiGMK 3411-15/10

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na wykonanie „Projektu budowy pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na Jeziorze Karskie Wielkie w miejscowości Karsko”

 

Zamawiający:

Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Tel. 95 747 1760

 

Zamówienie obejmuje:

b) projekt budowy pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na Jeziorze Karskie Wielkie, na terenie sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Karsko, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 216/4, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski.

c) projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - załącznik nr 1.

d) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na w/w zadanie powinna zawierać:

- projekt budowlany,

- inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę - pozwolenie wodno-prawne,

- kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- cała dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej,

e) przed przystąpieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym wielkość i kształt pomostu. W projekcie powinien być uwzględniony pomost z częściowo zadaszoną platformą

 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Istotne informacje:

Wymienione dokumenty winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.

 

Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną usługę w okresie do 60 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego map do celów projektowych.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

- Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177, ze zmianami).

- Nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania w/w projektu.

 

 

Oświadczenia i dokumenty jakie maja dostarczyć wykonawcy:

- Formularz Ofertowy - załącznik nr 2,

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,

- Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 4,

- parafowany projekt umowy - załącznik nr 5,

- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy,

- wykaz wykonanych usług - załącznik nr 7,

- kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego projektu,

 

Sposób przygotowania oferty:

- Oferty należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2,

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,

- Oferta powinna napisana być w języku polskim,

- Formularz ofertowy oraz oświadczeniami powinny być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

 

Oferta powinna być zapakowana w kopertę z napisem:

 

„Oferta na projekt budowy pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na Jeziorze Karskie Wielkie w miejscowości Karsko” - nie otwierać do dnia 14.10.2010 do godz.: 12:15

 

 

Termin złożenia oferty: do dnia 14.10.2010 r. do godz. 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski pokój nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2010r. o godz.12.15 pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim ul. A. Mickiewicza 15,

Kryteria i zasady oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:

cena = 100 %

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Do obliczania ilości punktów za oferowana cenę:

 

Wci = (Cmin/Ci)*Wcmax

 

gdzie:

Wci - ilość punktów z kryterium oceny rozpatrywanej oferty

Cmin - cena minimalna

Ci - cena rozpatrywanej oferty

Wcmax - maksymalna ilość punktów za kryterium ceny

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy :

O wynikach wszyscy wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie, w zawiadomieniu, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp. .

 

 

Uprawnieni do kontaktu z oferentami:

Pani Danuta Dzikowska codziennie w godz.8.00-14.00

Tel. (095) 747 17 11

 

 

 

 

 

Załączniki:

- decyzja nr 07/10 z dnia 02.08.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - załącznik nr 1

- formularz ofertowy - załącznik nr 2

- oświadczenie - załącznik 3

- oświadczenie - załącznik nr 4

- wzór umowy - załącznik nr 5

- badania geologiczne - załącznik nr 6

- wykaz wykonywanych usług - załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 oswiadczenie_-_Zalacznik_Nr3.doc (DOC, 24KB) 2010-10-07 08:24:33 479 razy
2 zaA_A_cznik_nr_6_-_badania_geologiczne.zip (ZIP, 3.MB) 2010-10-07 08:24:33 465 razy
3 formularz_-_zaA_A_cznik_nr_2.doc (DOC, 28KB) 2010-10-07 08:24:33 482 razy
4 zaA_A_cznik_nr_7-_wykaz_wykonywanych_robA_t.doc (DOC, 29KB) 2010-10-07 08:24:33 476 razy
5 oswiadczenie_-_Zalacznik_nr_4.doc (DOC, 21KB) 2010-10-07 08:24:33 483 razy
6 U_M_O_W_A_zaA_A_cznik_nr_5.doc (DOC, 43KB) 2010-10-07 08:24:33 475 razy
7 zaA_A_cznik_nr_1_decyzja.zip (ZIP, 3.MB) 2010-10-07 08:24:33 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Filipiak 07-10-2010 08:24:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Filipiak 07-10-2010 08:25:14