Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

W roku 2012 możliwe będzie skorzystanie z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”

Pomoc udzielana będzie uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

·         Klasach I-IV szkoły podstawowej

·         Klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

·         Klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum

·         Klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

·         Klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

·         Klasie I liceum plastycznego

·         Klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

Pomoc udzielana jest w oparciu o kryterium dochodowe, które wynosi 351,00 zł na osobę w rodzinie. Dla uczniów klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, kryterium wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc może być udzielona także po przekroczeniu kryterium dochodowego w przypadku występowania w rodzinie – Wyjątek ten nie dotyczy uczniów klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia:

·         ubóstwa;

·         sieroctwa;

·         bezdomności;

·         bezrobocia;

·         niepełnosprawności;

·         długotrwałej lub ciężkiej choroby;

·         przemocy w rodzinie;

·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

·         trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

·         alkoholizmu lub narkomanii;

·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

·         klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Pomoc będzie udzielana również uczniom:

·         słabo widzącym

·         niesłyszącym

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, opiekunów prawnych i rodziców zastępczych ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dnia 14 września 2012 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

·         zaświadczenie o wysokości dochodów,

·         w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie,

·         zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z OPS,

·         w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych

·         w przypadku przekroczenia kryterium – uzasadnienie trudnej sytuacji rodzinnej

·         w przypadku dzieci niepełnosprawnych – kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

W związku z tym, że wersja uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów jest skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Wójt Gminy Nowogródek Pomorski nie może wydać zarządzenia w sprawie terminu składania wniosków oraz określenia wzoru wniosków.

Po podjęciu uchwały Rady Ministrów zamieścimy tekst zarządzenia Wójta Gminy oraz wnioski do pobrania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Bieniaszewska 24-07-2012 13:41:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Bieniaszewska 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Bieniaszewska 24-07-2012 13:41:32