Zarządzenie w sprawie zasad zagospodarowania drewna


ZARZĄDZENIE NR 35/2014

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Niniejsze zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z gruntów będących własnością lub w zarządzie Gminy Nowogródek Pomorski oraz drewna przekazanego Gminie za pisemną zgodą właściciela.

2. Usunięcie drzew następuje po uzyskaniu pisemnych decyzji (zezwoleń) wydanych przez Starostę Powiatu Myśliborskiego na podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, pisemnych zezwoleń właścicieli gruntów posiadających wymagane decyzje (zezwolenia) odpowiednich organów lub protokołu przekazania pasa drogowego sporządzanego na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim w sprawie współpracy zakresie utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski.

§ 2. Drewno pozyskane z terenów określonych w § 1 może zostać zagospodarowane w następujący sposób:

1. Sprzedaż osobom fizycznym lub osobom prawnym;

2. Nieodpłatne przekazanie jednostkom, takim jak szkoły gminne, Wiejski Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna itp. - na cele związane z ich funkcjonowaniem;

3. Nieodpłatne przekazanie Radom Sołeckim na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz na cele ogólnospołeczne;

4. Wykorzystanie na potrzeby własne Gminy Nowogródek Pomorski;

5. Dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim jako pomoc rzeczową.

§ 3. 1. Sprzedaż drewna odbywa się na podstawie złożonych wniosków - wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.

2. Przekazanie drewna nabywcy odbywa się na podstawie Protokołu Przekazania Drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Podstawą do ustalenia wartości pozyskanego drewna jest wyliczenie ilości pozyskanego drewna na podstawie obmiaru drewna po ścięciu, którego dokonuje pracownik Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 5. 1. Drewno należy przyjąć na stan Ewidencji Pozyskanego Drewna sporządzając dokument - Wykaz Odbiorczy Drewna /WOD/ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz Odbiorczy Drewna zatwierdzony przez Wójta stanowi podstawę do przyjęcia drewna na stan oraz wystawienia dokumentów rozchodowych.

3. Wykaz Odbiorczy Drewna należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z czego oryginał należy przekazać do Referatu Finansowego. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji w referacie realizującym zadania związane z wycinką drzew.

4. Wykaz odbiorczy drewna jest dokumentem ścisłego zarachowania.

§ 6. 1. Pozyskane drewno podlega wpisowi do Ewidencji Pozyskanego Drewna prowadzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Ewidencję drewna prowadzi referat odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wycinką drzew.

§ 7. Cennik na drewno pozyskane kosztem i staraniem Gminy Nowogródek Pomorski:

1. Ustala się cennik netto za drewno tartaczne pozyskane kosztem Gminy Nowogródek Pomorski:

Lp.

Sortyment

Oznaczenie

drewna

Jedn.

miary

Cena w zł

1.

Drewno wielkowymiarowe iglaste

W 1

200

2.

Drewno wielkowymiarowe twarde

(jesion, buk, grab itp.)

W 2

m3

200

3.

Drewno wielkowymiarowe liściaste pozostałe(olsza, brzoza, topola, klon itp.

W 0

100

2. Ustala się cennik netto za drewno opałowe pozyskane kosztem Gminy Nowogródek Pomorski:

Rodzaj

sortymentu

Oznaczenie

Jednostka miary

Gatunki iglaste

Gatunki liściaste twarde (dąb, buk, grab, olsza, klon, jesion, brzoza, drzewa owocowe)

Gatunki liściaste pozostałe

średniowymiarowe

S 4, w tym:

cena netto (zł)

pocięte

m3

100

120

90

ścinki

mp

60

75

60

niecięte w wałkach

m3

70

80

75

S 2

m3

120

185

105

(Cena za 1 mp. wynosi 65% wartości drewna określonej w tabeli powyżej)

3. Ustala się cenę netto za zrębki pozyskane kosztem Gminy Nowogródek Pomorski w wysokości 35,00 zł za 1 mp.

§ 8. W przypadku sprzedaży większej ilości drewna lub drewna szczególnie cennego decyzją wójta może być zorganizowany przetarg, zapytanie o cenę lub licytacja drewna.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

/-/ Tomasz Pietruszka

0x01 graphic

Strona 4 z 4

Załączniki do pobrania

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia DREWNO.doc (DOC, 35KB) 2014-10-15 07:51:18 1021 razy
2 załącznik nr 2.doc (DOC, 41KB) 2014-10-15 07:51:18 928 razy
3 załącznik nr 3 DRZEWA.doc (DOC, 38KB) 2014-10-15 07:51:18 901 razy
4 Załacznik nr 4 Wniosek o sprzedaż drewna.doc (DOC, 27KB) 2014-10-15 07:51:18 820 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 15-10-2014 07:51:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 15-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 15-10-2014 13:11:30