Zakres działania stanowiska do spraw obrony cywilnej


Sprawy obrony cywilnej:

1. Wykonuje zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

2. Kieruje oraz koordynuje przygotowania i realizację przedsięwzięć obrony cywilnej.

3. Administruje rezerwami osobowymi.

4. Przeprowadza czynności związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziała z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi.

5. Występuje do instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych o współdziałanie w administrowaniu rezerwami osobowymi.

6. Wzywa do rejestracji poborowych.

7. Przeprowadza rejestrację poborowych.

8. Wzywa do stawienia się przed komisją poborową i lekarską.

9. Współdziała z wojewodą przy przeprowadzaniu poboru.

10. Zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o zwolnieniu i zatrudnieniu oraz kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku pracownika podlegającego czynnej służbie wojskowej.

11. Dokonuje zameldowania osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się go z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

12. Zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień oraz wójta właściwego ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące lub podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

13. Organizuje doręczenie i doręcza karty powołania do odbycia ćwiczeń

wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

14. Wydaje decyzje uznającą poborowego za jedynego żywiciela rodziny.

15. Przyznaje i wypłaca zasiłki na utrzymanie rodzin żołnierzy.

16. Tworzy formację obrony cywilnej.

17. Przeznacza osoby wymienione w art. 142 ust. l pkt. 2 na stanowisko

komendanta formacji po zasięgnięciu opinii lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

18. Organizuje służbę zastępczą poborowych.

19. Wykonuje zobowiązania na rzecz mobilizacyjnych sił zbrojnych.

20. Wydaje na podstawie decyzji Rady Ministrów decyzję w sprawie przygotowania do samoobrony.

21. Wydaje decyzję o przeznaczeniu umundurowania lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:22:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:22:44