I przetarg dz. nr 684 Karsko


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.2.2017.AW

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RV - 0,04 ha

Nr działki

684

Powierzchnia

0,04 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041526/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

- na cele usług publicznych i rozwoju infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy

Sposób zagospodarowania

działka niezagospodarowana w sposób trwały

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, w zasięgu dostęp do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej

Cena wywoławcza

7.000,00 zł.

Wadium

700,00 zł

Działka nr 684 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2017 r. o godz. 1130 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 07.08.2017 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 04.07.2017 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Karsku

  3. Na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 10.07.2017 r. do dnia 11.08.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 06-07-2017 08:25:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 06-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 06-07-2017 08:25:45