Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zarządzeń

 

nr zarządzenia w sprawie data uwagi
87/2019 ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Nowogródek Pomorski 05.12.2019  
86/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 04.12.2019  
83/2019 udzielenia upoważnień 18.11.2019  
82/2019 wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania, gospodarowania i przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów dokumentów publicznych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 30.10.2019  
81/2019 użyczenia działki nr 832/3 w Parzeńsku 29.10.2019  
80/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 18.10.2019  
79/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 18.10.2019  
782019 udzielenia Zastępcy Wójta pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowogródek Pomorski 16.10.2019  
77/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 10.10.2019  
76/2019 sprzedaży działki nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim 10.10.2019  
75/2019 sprzedaży działki nr 378/6 w Giżynie 10.10.2019  
74/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 30.09.2019  
73/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 27.09.2019  
72/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 27.09.2019  
71/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 20.09.2019  
70/2019 udzielania upoważnień do przetwarzania danych 19.09.2019  
69/2019 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 19.09.2019  
68/2019 wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 19.09.2019  
67/2019 postępowania z korespondencją oraz dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 19.09.2019  
66/2019 powołania Administratora Systemu Informatycznego, pełnomocnika Inspektora Danych Osobowych 17.09.2019  
65/2019 powołania komisji ds. sprawdzenia stanu technicznego kaplic cmentarnych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 17.09.2019  
64/2019 wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych" w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 09.09.2019  
63/2019 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 09.09.2019  
62/2019 Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 05.09.2019  
61A/2019 powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Język Niemiecki i Polski jako język obcy." Projekt INT-128 30.08.2019  
61/2019 zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 30.08.2019  
60A/2019 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Język Niemiecki i Polski jako język obcy." Projekt INT-128 30.08.2019  
60/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 30.08.2019  
59/2019 skrócenia czasu pracy na okres upałów 28.08.2019  
58/2019 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 20.08.2019  
57/2019 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 13.08.2019  
56/2019 powołania pełnomocnika do spraw wyborów Gminy Nowogródek Pomorski 13.08.2019  
55/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 13.08.2019  
54/2019 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 12.08.2019  
53/2019 opracowania materiałów planistycznych na 2020 r. 12.08.2019  
52/2019 otwartego konkursu ofert na rok 2019 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 12.08.2019  
49/2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.07.2019  
48/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 22.07.2019  
47/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 22.07.2019  
46/2019 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 11.07.2019  
45/2019 przeprowadzenia inwentaryzacji kasowej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowogródku Pomorskim 08.07.2019  
44/2019 zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim na 2019 rok 04.07.2019  
42/2019 dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom 25.06.2019  
41/2019 określania sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Nowogródek Pomorski 25.06.2019  
40/2019 powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw 24.06.2019  
39/2019 uchylenia zarządzenia nr 38/2018 z dnia 23.11.2018 24.06.2019  
38/2019 zamiany nieruchomości w Karsku 13.06.2019  
36/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, do wykonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy 31.05.2019  
34/2019 upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 31.05.2019  
33/2019 powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 31.05.2019  
32/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 30.05.2019  
31/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydania w tych sprawach decyzji 30.05.2019  
30/2019 wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowowczego 29.05.2019  
29/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 29.05.2019  
28/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach o zasiłku dla opiekunów 29.05.2019  
27/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów 29.05.2019  
26/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 29.05.2019  
25/2019 zamiany nieruchomości w Parzeńsku 23.05.2019  
24/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 30.04.2019  
23/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 05.04.2019  
22/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 29.03.2019  
21/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 22.03.2019  
20/2019 organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Nowogródek Pomorski 07.03.2019  
19/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 01.03.2019  
18/2019 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 28.02.2019  
17/2019 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 22.02.2019  
16/2019 użyczenia działek 345,346 Karsko 22.02.2019  
14/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 22.02.2019  
13/2019 użyczenia lokalu świetlicy wiejskiej w Trzcinnej 22.02.2019  
12/2019 zatwierdzenia zatwierdzenia inwentaryzacji składników majątkowych pozostałych środków trwałych  22.02.2019  
11/2019 ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogródek Pomorski 08.02.2019  
9A/2019 ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat 08.02.2019  
9/2019 odwołania zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 13.02.2019  
8/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 06.02.2019  
7/2019 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 25.01.2019  
6/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 25.01.2019  
5/2019 upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz określania zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności 24.01.2019  
4/2019 powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 24.01.2019  
3/2019 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 21.01.2019  
1/2019 terminowego uruchamiania syren alarmowych w OSP Gminy Nowogródek Pomorski 17.01.2019  
       

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzenie_87_2019.pdf (PDF, 4.MB) 2019-12-09 15:43:59 7 razy
2 zarzadzenie_86_2019.pdf (PDF, 45KB) 2019-12-05 10:53:59 2 razy
3 zarzadzenie_75_2019.pdf.pdf (PDF, 24KB) 2019-11-18 15:10:58 4 razy
4 zarzadzenie_76_2019.pdf.pdf (PDF, 25KB) 2019-11-18 15:10:58 5 razy
5 zarzadzenie_83_2019.pdf.pdf.pdf (PDF, 29KB) 2019-11-18 15:10:58 12 razy
6 zarzadzenie_73_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-11-18 15:09:58 3 razy
7 zarzadzenie_61_A_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-11-18 15:09:58 4 razy
8 zarzadzenie_61_2019.pdf (PDF, 75KB) 2019-11-18 15:09:58 4 razy
9 zarzadzenie_60_A_2019.pdf (PDF, 19KB) 2019-11-18 15:09:58 3 razy
10 zarzadzenie_60_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-11-18 15:09:58 2 razy
11 zarzadzenie_82_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-11-04 10:29:50 5 razy
12 zarzadzenie_81_2019..pdf (PDF, 22KB) 2019-11-04 10:29:50 7 razy
13 zarzadzenie_80_2019..pdf (PDF, 77KB) 2019-11-04 10:29:50 5 razy
14 zarzadzenie_79_2019..pdf (PDF, 77KB) 2019-11-04 10:29:50 5 razy
15 zarzadzenie_74_2019.pdf (PDF, 62KB) 2019-10-24 08:01:26 12 razy
16 zarzadzenie_78_2019.pdf (PDF, 30KB) 2019-10-24 08:00:12 15 razy
17 24_10_2019_08_00_12_zarzadzenie_78_2019.pdf (PDF, 30KB) 2019-10-24 08:00:12 0 razy
18 zarzadzenie_77_2019.pdf (PDF, 44KB) 2019-10-11 11:06:19 14 razy
19 zarzadzenie_72_2019.pdf (PDF, 36KB) 2019-10-01 10:45:55 11 razy
20 zarzadzenie_67_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-09-27 14:20:35 10 razy
21 zarzadzenie_71_2019.pdf (PDF, 83KB) 2019-09-27 09:01:38 11 razy
22 zarzadzenie_65_2019.pdf (PDF, 20KB) 2019-09-26 08:50:05 12 razy
23 zarzadzenie_66_2019.pdf (PDF, 23KB) 2019-09-26 08:50:05 11 razy
24 zarzadzenie_68_2019.pdf (PDF, 2.MB) 2019-09-20 14:52:25 12 razy
25 zarzadzenie_69_2019.pdf (PDF, 2.MB) 2019-09-20 14:52:25 12 razy
26 zarzadzenie_70_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-09-20 14:52:25 13 razy
27 zarzadzenie_64_2019.pdf (PDF, 3.MB) 2019-09-16 14:49:23 14 razy
28 zarzadzenie_63_2019.pdf (PDF, 34KB) 2019-09-16 14:49:23 13 razy
29 zarzadzenie_56_2019.pdf (PDF, 25KB) 2019-09-10 11:59:40 17 razy
30 zarzadzenie_62_2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-09-06 14:01:47 17 razy
31 zarzadzenie_53_2019.pdf (PDF, 34KB) 2019-09-05 11:29:26 16 razy
32 zarzadzenie 57_2019.pdf (PDF, 34KB) 2019-08-29 09:19:41 17 razy
33 zarzadzenie 58_2019.pdf (PDF, 24KB) 2019-08-29 09:19:41 19 razy
34 zarzadzenie 59_2019.pdf (PDF, 30KB) 2019-08-29 08:17:01 17 razy
35 zarzadzenie 55_2019.pdf (PDF, 80KB) 2019-08-13 14:03:12 16 razy
36 zarzadzenie 52_2019.pdf (PDF, 37KB) 2019-08-12 10:42:51 21 razy
37 zarzadzenie 54_2019.pdf (PDF, 44KB) 2019-08-12 10:42:51 22 razy
38 zarzadzenia 41-49.zip (ZIP, 6.MB) 2019-07-31 10:45:08 29 razy
39 zarzadzenia 21-30.zip (ZIP, 4.MB) 2019-07-22 08:22:04 28 razy
40 zarzadzenia 31-40.zip (ZIP, 2.MB) 2019-07-22 08:22:04 36 razy
41 zarzadzenia 41-46.zip (ZIP, 4.MB) 2019-07-22 08:22:04 7 razy
42 zarzadzenia 11-20.zip (ZIP, 18MB) 2019-07-22 08:14:25 28 razy
43 zarzadzenia1-10.zip (ZIP, 10MB) 2019-07-19 15:03:48 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Uberman 19-07-2019 12:07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Uberman 19-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Uberman 09-12-2019 15:43:59