Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu św. Floriana w Nowogródku Pomorskim


REGULAMIN KONKURSU

NA OPRACOWANIE

„PROJETKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU ŚW. FLORIANA W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Organizator:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Nowogródek Pomorski marzec 2007

 1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Tel. / fax. (095) 747 17 60

Strona internetowa: www.nowogrodekpomorski.pl ,www.bip.nowogrodekpomorski.pl

e - mail : sekretariat@nowogrodekpomorski.pl rigmk.gm@nowogrodekpomorski.pl

REGON - 000541575

NIP- 5970013997

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

 2. Nazwa konkursu: Otwarty jednoetapowy konkurs na opracowanie „Projektu

koncepcyjnego zagospodarowania Placu świętego Floriana w Nowogródku Pomorskim”

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania projektowego dotyczącego przedmiotowego placu, na podstawie którego Wójt Gminy Nowogródek Pomorski zleci opracowanie dokumentacji projektowej.

 2. Koszty związane z udziałem w konkursie i przygotowaniem pracy konkursowej w całości obciążają uczestnika konkursu.

 3. W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się z Panią Danutą Dzikowską (095) 747 17 11, rigmk.gm@nowogrodekpomorski.pl

 4. Zainteresowani konkursem złożą prace do dnia 29 czerwca 2007r do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pok. Nr 10.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31 lipca 2007r.

 6. Wartość konkursu 6 000zł

 7. Organizator konkursu przewidział jedną nagrodę w wysokości 6 000zł

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników konkursu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania Placu św. Floriana w miejscowości Nowogródek Pomorski.

 2. Koncepcja zagospodarowania musi być zgodna z obowiązującymi przepisami drogowymi i p-poż i obejmować między innymi małą architekturę, architekturę zieleni, oświetlenie terenu wraz z podświetleniem małej architektury.

 3. Koncepcja musi obejmować zagospodarowanie ronda i terenu gdzie znajduje się zbiornik wodny zlokalizowany w centrum miejscowości Nowogródek Pomorski, wytyczenie chodników, zagospodarowanie terenu wokół dębu rosnącego w centrum miejscowości oraz propozycję kolorystyki elewacji budynków wokół placu. Koncepcja musi uwzględniać zbiornik wodny, dopuszcza się zmniejszenie jego powierzchni.

 4. Uczestnik konkursu dostarczy: opis techniczny zawierający podstawowe informacje na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych.

 5. Obszarem opracowania są działki w obrębie geodezyjnym Nowogródek Pomorski oznaczone na mapie geodezyjnej nr 210 (zbiornik p-poż o powierzchni 10 arów), 206 i część działki 195 (droga powiatowa ) w zakresie obejmującym plac św. Floriana.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. W konkursie udział wziąć mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

  2. Uczestnik konkursu przedstawi wizualizację przyjętych rozwiązań w wersji komputerowej i papierowej.

  3. Uczestnik konkursu przedstawi informację określającą przewidywany koszt realizacji wg projektu konkursowego.

  4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Do pracy konkursowej należy załączyć kopię posiadanych uprawnień niezbędnych do projektowania w zakresie architektonicznym i drogowym bez ograniczeń lub uprawnień osób będących w dyspozycji.

  5. Uczestnicy konkursu mogą występować w konkursie wspólnie. Uczestnicy występujący w konkursie wspólnie muszą załączyć do pracy konkursowej uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie drogowym bez ograniczeń.

  6. Praca konkursowa w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę lub osoby posiadającą wymienione uprawnienia. Uprawnienia o których mowa muszą być dołączone do pracy konkursowej.

  7. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do załączenia do pracy konkursowej oświadczenia zezwalającego gminie Nowogródek Pomorski na nieodpłatne korzystanie ze zwycięskiej koncepcji bez względu na formę i układ w następującym zakresie:

 1. Opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i innych dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji

 2. Prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych

 3. Prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

 1. SĄD KONKURSOWY I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny prac konkursowych dokona sąd konkursowy powołany zarządzeniem Wójta Gminy NOWOGRÓDEK Pomorski.

 2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę

 3. Sąd może wybrać tylko jedna pracę.

 4. Sąd konkursowy dokona oceny prac w oparciu o część graficzną i część opisową na podstawie następujących kryteriów:

  1. Oryginalność pracy i nowatorstwo rozwiązań architektonicznych

  2. Sposób wykreowania przestrzeni publicznej

  3. Wartości konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne projektu,

  4. Rozwiązania estetyczne, wygląd, zastosowanie materiałów adekwatnych do funkcji i miejsca

  5. Pogodzenie nowych funkcji z uwarunkowaniami historycznymi

  6. Łączny koszt budowy wynikający z pracy konkursowej

 5. Kryteria wymienione w punkcie od a do d decydować będą o ocenie końcowej w 80%. Kryteria wymienione w punktach „e” i „f” mają charakter pomocniczy i udział każdego z nich w ocenie stanowić będzie 10%.

 6. Kryteria wymienione w pozycjach a do d oceniane będą ilością punktów od 0 do 20. Kryteria wymienione w pozycjach e i f oceniane będą ilością punktów od 0 do 10.

 7. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać uczestnik konkursu to 100

 8. Jeżeli żadna z prac konkursowych nie uzyska co najmniej 90 punktów konkurs zostanie unieważniony a złożone prace konkursowe zwrócone.

Załączniki:

   1. 14 zdjęć placu św. Floriana w Nowogródku Pomorskim

   2. Mapa poglądowa w formacie JPG z mapy w skali 1:500

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Konkurs na „Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu św. Floriana w Nowogródku Pomorskim”

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Telefon (095) 747 17 11 fax. (095) 747 17 60

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rondo_Nowogrodek_010.jpg (JPG, 45KB) 2007-03-12 15:16:17 989 razy
2 KONKURS_ARCHITEKTONICZNY_NA_OPRACOWANIE_KONCEPCJI_ZAGOSPODAROWANIA_PL.__W_FLORIANA_W_NOWOGRODKU_POMORSKIM.doc (DOC, 65KB) 2007-03-12 15:16:17 920 razy
3 Rondo_Nowogrodek_027.jpg (JPG, 51KB) 2007-03-12 15:16:17 1039 razy
4 Rondo_Nowogrodek_031.jpg (JPG, 51KB) 2007-03-12 15:16:17 1337 razy
5 Rondo_Nowogrodek_009.jpg (JPG, 41KB) 2007-03-12 15:16:17 968 razy
6 Rondo_Nowogrodek_019.jpg (JPG, 48KB) 2007-03-12 15:16:17 977 razy
7 Rondo_Nowogrodek_040.jpg (JPG, 48KB) 2007-03-12 15:16:17 1498 razy
8 Rondo_Nowogrodek_022.jpg (JPG, 49KB) 2007-03-12 15:16:17 1007 razy
9 Rondo_Nowogrodek_025.jpg (JPG, 49KB) 2007-03-12 15:16:17 982 razy
10 Rondo_Nowogrodek_014.jpg (JPG, 39KB) 2007-03-12 15:16:17 945 razy
11 Rondo_Nowogrodek_011.jpg (JPG, 48KB) 2007-03-12 15:16:17 1160 razy
12 Rondo_Nowogrodek_036.jpg (JPG, 54KB) 2007-03-12 15:16:17 1023 razy
13 Rondo_Nowogrodek_035.jpg (JPG, 39KB) 2007-03-12 15:16:17 971 razy
14 Rondo_Nowogrodek_037.jpg (JPG, 58KB) 2007-03-12 15:16:17 1001 razy
15 mapa_pogl_dowa.JPG (JPG, 42KB) 2007-03-12 15:16:17 915 razy
16 Rondo_Nowogrodek_018.jpg (JPG, 51KB) 2007-03-12 15:16:17 974 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-03-2007 15:16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-03-2007 15:45:39