Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu św. Floriana w Nowogródku Pomorskim


REGULAMIN KONKURSU

NA OPRACOWANIE

„PROJETKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PLACU ŚW. FLORIANA W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Organizator:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Nowogródek Pomorski marzec 2007

 1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Tel. / fax. (095) 747 17 60

Strona internetowa: www.nowogrodekpomorski.pl ,www.bip.nowogrodekpomorski.pl

e - mail : sekretariat@nowogrodekpomorski.pl rigmk.gm@nowogrodekpomorski.pl

REGON - 000541575

NIP- 5970013997

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

 2. Nazwa konkursu: Otwarty jednoetapowy konkurs na opracowanie „Projektu

koncepcyjnego zagospodarowania Placu świętego Floriana w Nowogródku Pomorskim”

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania projektowego dotyczącego przedmiotowego placu, na podstawie którego Wójt Gminy Nowogródek Pomorski zleci opracowanie dokumentacji projektowej.

 2. Koszty związane z udziałem w konkursie i przygotowaniem pracy konkursowej w całości obciążają uczestnika konkursu.

 3. W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się z Panią Danutą Dzikowską (095) 747 17 11, rigmk.gm@nowogrodekpomorski.pl

 4. Zainteresowani konkursem złożą prace do dnia 29 czerwca 2007r do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pok. Nr 10.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31 lipca 2007r.

 6. Wartość konkursu 6 000zł

 7. Organizator konkursu przewidział jedną nagrodę w wysokości 6 000zł

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników konkursu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania Placu św. Floriana w miejscowości Nowogródek Pomorski.

 2. Koncepcja zagospodarowania musi być zgodna z obowiązującymi przepisami drogowymi i p-poż i obejmować między innymi małą architekturę, architekturę zieleni, oświetlenie terenu wraz z podświetleniem małej architektury.

 3. Koncepcja musi obejmować zagospodarowanie ronda i terenu gdzie znajduje się zbiornik wodny zlokalizowany w centrum miejscowości Nowogródek Pomorski, wytyczenie chodników, zagospodarowanie terenu wokół dębu rosnącego w centrum miejscowości oraz propozycję kolorystyki elewacji budynków wokół placu. Koncepcja musi uwzględniać zbiornik wodny, dopuszcza się zmniejszenie jego powierzchni.

 4. Uczestnik konkursu dostarczy: opis techniczny zawierający podstawowe informacje na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych.

 5. Obszarem opracowania są działki w obrębie geodezyjnym Nowogródek Pomorski oznaczone na mapie geodezyjnej nr 210 (zbiornik p-poż o powierzchni 10 arów), 206 i część działki 195 (droga powiatowa ) w zakresie obejmującym plac św. Floriana.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. W konkursie udział wziąć mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

  2. Uczestnik konkursu przedstawi wizualizację przyjętych rozwiązań w wersji komputerowej i papierowej.

  3. Uczestnik konkursu przedstawi informację określającą przewidywany koszt realizacji wg projektu konkursowego.

  4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Do pracy konkursowej należy załączyć kopię posiadanych uprawnień niezbędnych do projektowania w zakresie architektonicznym i drogowym bez ograniczeń lub uprawnień osób będących w dyspozycji.

  5. Uczestnicy konkursu mogą występować w konkursie wspólnie. Uczestnicy występujący w konkursie wspólnie muszą załączyć do pracy konkursowej uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie drogowym bez ograniczeń.

  6. Praca konkursowa w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę lub osoby posiadającą wymienione uprawnienia. Uprawnienia o których mowa muszą być dołączone do pracy konkursowej.

  7. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do załączenia do pracy konkursowej oświadczenia zezwalającego gminie Nowogródek Pomorski na nieodpłatne korzystanie ze zwycięskiej koncepcji bez względu na formę i układ w następującym zakresie:

 1. Opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i innych dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji

 2. Prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych

 3. Prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

 1. SĄD KONKURSOWY I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny prac konkursowych dokona sąd konkursowy powołany zarządzeniem Wójta Gminy NOWOGRÓDEK Pomorski.

 2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę

 3. Sąd może wybrać tylko jedna pracę.

 4. Sąd konkursowy dokona oceny prac w oparciu o część graficzną i część opisową na podstawie następujących kryteriów:

  1. Oryginalność pracy i nowatorstwo rozwiązań architektonicznych

  2. Sposób wykreowania przestrzeni publicznej

  3. Wartości konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne projektu,

  4. Rozwiązania estetyczne, wygląd, zastosowanie materiałów adekwatnych do funkcji i miejsca

  5. Pogodzenie nowych funkcji z uwarunkowaniami historycznymi

  6. Łączny koszt budowy wynikający z pracy konkursowej

 5. Kryteria wymienione w punkcie od a do d decydować będą o ocenie końcowej w 80%. Kryteria wymienione w punktach „e” i „f” mają charakter pomocniczy i udział każdego z nich w ocenie stanowić będzie 10%.

 6. Kryteria wymienione w pozycjach a do d oceniane będą ilością punktów od 0 do 20. Kryteria wymienione w pozycjach e i f oceniane będą ilością punktów od 0 do 10.

 7. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać uczestnik konkursu to 100

 8. Jeżeli żadna z prac konkursowych nie uzyska co najmniej 90 punktów konkurs zostanie unieważniony a złożone prace konkursowe zwrócone.

Załączniki:

   1. 14 zdjęć placu św. Floriana w Nowogródku Pomorskim

   2. Mapa poglądowa w formacie JPG z mapy w skali 1:500

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Konkurs na „Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu św. Floriana w Nowogródku Pomorskim”

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Telefon (095) 747 17 11 fax. (095) 747 17 60

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Rondo_Nowogrodek_010.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 969 razy
2 zalacznik KONKURS_ARCHITEKTONICZNY_NA_OPRACOWANIE_KONCEPCJI_ZAGOSPODAROWANIA_PL.__W_FLORIANA_W_NOWOGRODKU_POMORSKIM.doc 2007-03-12 15:16:17 pobrano 893 razy
3 zalacznik Rondo_Nowogrodek_027.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 1018 razy
4 zalacznik Rondo_Nowogrodek_031.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 1322 razy
5 zalacznik Rondo_Nowogrodek_009.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 950 razy
6 zalacznik Rondo_Nowogrodek_019.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 960 razy
7 zalacznik Rondo_Nowogrodek_040.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 1482 razy
8 zalacznik Rondo_Nowogrodek_022.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 980 razy
9 zalacznik Rondo_Nowogrodek_025.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 965 razy
10 zalacznik Rondo_Nowogrodek_014.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 928 razy
11 zalacznik Rondo_Nowogrodek_011.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 1142 razy
12 zalacznik Rondo_Nowogrodek_036.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 1008 razy
13 zalacznik Rondo_Nowogrodek_035.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 952 razy
14 zalacznik Rondo_Nowogrodek_037.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 988 razy
15 zalacznik mapa_pogl_dowa.JPG 2007-03-12 15:16:17 pobrano 897 razy
16 zalacznik Rondo_Nowogrodek_018.jpg 2007-03-12 15:16:17 pobrano 957 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-03-2007 15:16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-03-2007 15:45:39