Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Karsku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR

1. Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

 

2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Karsku”

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy licząc od dnia otrzymania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przy czym wniosek o wydanie decyzji winien być złożony w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- tj. w przypadku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością min. 1 usługę, tj. opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obiektu użyteczności publicznej o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

- tj. w przypadku potencjału kadrowego Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje osobami fizycznymi, które posiadają aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

- architektonicznej (min. 2 osoby, tj. projektant i sprawdzający),

- konstrukcyjno - budowlanej (min. 2 osoby, tj. projektant i sprawdzający),

- instalacyjnej: wod - kan, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej (min. 2 osoby, tj. projektant i sprawdzający dla każdej specjalności)

oraz są członkami izby inżynierów,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy o Zamówieniach publicznych.

5. Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

8. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej stosując aukcję elektroniczną.

 

9. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

10. Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

 

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.04.2007 r. godz. 12.00.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.04.2007 r. o godz. 12.15.

 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

 

14. Termin związania ofertą: 30 dni.

15. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie

internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl lub będzie wydawana w siedzibie

Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia

otrzymania wniosku o jej przekazania (15,00 zł).

 

16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Danuta Dzikowska - tel. 95 747 17 11, fax 95 747 17 60

Nowogródek Pomorski, 13.04.2007 r.

                                                                          Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

                                                                                         Tomasz Pietruszka

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_przetargu_-_OZ_Karsko.doc (DOC, 32.KB) 2007-04-13 12:02:30 32.KB 410 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_OZ_Karsko.doc (DOC, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 12:02:30 170KB 68 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_OZ_KarskoII.doc (DOC, 23KB) 2007-05-07 14:23:30 23KB 420 razy
Udzielenie zamówienia
1 og_oszenie_o_zawarciu_umowy_OZ_Karsko.doc (DOC, 25.KB) 2007-05-18 11:38:13 25.KB 412 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 13-04-2007 12:02:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 18-05-2007 11:38:13