Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sumiak- Karlin


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR

1. Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

 

2. Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sumiak - Karlin”

 

3. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2007 r.

 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

  • spełniają warunki Art. 22 ust. 1 oraz Art. 24 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

  • posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 700 tyś PLN.

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Wadium:

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, poniżej 60.000 EUR wadium nie jest wymagane.

 

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.05.2007 r. godz. 12.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.05.2007 r. o godz. 12.15.

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

 

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana w siedzibie

Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia

otrzymania wniosku o jej przekazania (20,00 zł).

 

13. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Danuta Dzikowska -

tel. 95 747 17 11, fax 95 747 17 60

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POM

Tomasz Pietruszka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_-_droga_Sumiak_-_Karlin.doc (DOC, 33KB) 2007-04-17 12:40:54 33KB 425 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przekroje_normalne.pdf (PDF, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-17 12:58:46 148KB 122 razy
2 dzia_ka_21,193_-_plan_syt.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-17 13:04:45 1.3MB 93 razy
3 profil_pod_u_ny.pdf (PDF, 477KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-17 12:57:47 477KB 97 razy
4 SIWZ_droga_Sumiak-Karlin.doc (DOC, 587KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-17 12:46:34 587KB 101 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Sumiak.doc (DOC, 27KB) 2007-05-09 12:14:13 27KB 457 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_podpisaniu_umowy_-_droga.doc (DOC, 20.KB) 2007-05-18 11:36:36 20.KB 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 17-04-2007 12:40:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 18-05-2007 11:36:36