Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej Gminy Nowogródek Pomorski


Znak: RiGMK 3410-9/07 Nowogródek Pom, 05.07.2007 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej Gminy Nowogródek Pomorski" Działając na podstawie art. 40. ust. 1. Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskimul. Mickiewicza 15 74-303 Nowogródek Pomorskiwww.bip.nowogrodekpomorski.pl rigmk@nowogrodekpomorski.pl godziny urzędowania :pon. 7:30 - 16wt. - śr. 7:30 - 15:30piątek 7:30 - 15 2) Określenie trybu zamówienia:Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.nowogrodekpomorski.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl lub na wniosek Wykonawcy w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim - opłata 12 zł. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na dowolną liczbę zadań.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:Zadanie nr 1: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmującego tereny w obrębie Giżyn (strefa produkcyjno usługowa),
obszar do opracowania około 64 ha
Zadanie nr 2: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmującego tereny w obrębie Trzcinna i Świątki ( strefa produkcyjno usługowa),

obszar do opracowania około 23 ha;Zadanie nr 3: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmującego tereny w obrębie Karsko ( strefa mieszkaniowa),

obszar do opracowania około 26 ha;Wspólny Słownik Zamówień: 74.25.10.00.- 3 usługi planowania przestrzennego

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmującego tereny w obrębie Giżyn (strefa produkcyjno usługowa); termin realizacji zamówienia -
9 miesięcy od daty podpisania umowy.Zadanie nr 2: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmującego tereny w obrębie Trzcinna i Świątki ( strefa produkcyjno usługowa); termin realizacji zamówienia - 9 miesięcy od daty podpisania umowy.Zadanie nr 3: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmującego tereny w obrębie Karsko ( strefa mieszkaniowa); termin realizacji zamówienia - 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została wykluczona/odrzucona i została uznana za najkorzystniejszą (otrzymała największą liczbę punktów).8) Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

10) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskimul. Mickiewicza 1574-303 Nowogródek PomorskiSekretariat, I piętro,do dnia 2007-07-23 do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.nowogrodekpomorski.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert:W siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskimul. Mickiewicza 15 74-303 Nowogródek PomorskiSala narad nr 2,dnia 2007-07-23 o godz. 12:15 13) termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowejZamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Nie przewiduje się 16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, pkt. 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

17) Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Danuta Dzikowska - nr tel. 0957471711,
fax 0957471760

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.doc (DOC, 35KB) 2007-07-05 18:34:31 35KB 459 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_sporz_dzenie_mpzp_Gminy_Nowogrodek_Pomorski.doc (DOC, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:34:31 137KB 85 razy
2 Za__cznik_nr_4B_do_SIWZ.doc (DOC, 48KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:36:41 48KB 66 razy
3 Za__cznik_nr_7_do_SIWZ.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:46:07 21.KB 59 razy
4 Za__cznik_nr_4A_do_SIWZ.doc (DOC, 48KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:36:24 48KB 66 razy
5 ZA__CZNIK_nr_6_do_SIWZ.doc (DOC, 28KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:45:52 28KB 63 razy
6 Za__cznik_nr_5C.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:45:09 1.9MB 80 razy
7 Za__cznik_nr_1_do_SIWZ.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:34:53 22.KB 65 razy
8 Za__cznik_nr_5A.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:39:28 1.9MB 73 razy
9 Za__cznik_nr_5B.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:42:34 2.4MB 69 razy
10 Za__cznik_nr_2_B.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:35:28 31KB 61 razy
11 Za__cznik_nr_3.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:36:06 38KB 65 razy
12 Za__cznik_nr_2_C.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:35:46 31KB 62 razy
13 Za__cznik_nr_2A_do_SIWZ.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:35:07 31KB 62 razy
14 Za__cznik_nr_4C_do_SIWZ.doc (DOC, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-05 18:36:56 48.KB 68 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_MPZP.doc (DOC, 28KB) 2007-07-27 13:40:02 28KB 461 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 05-07-2007 18:27:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andrukonis 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 27-07-2007 13:40:02