Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa fabrycznie nowego z roku 2007, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t w zabudowie kontenerowej z napędem 4x2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Ochotnicza Straż Pożarna Nowogródku Pomorskim

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nowogródek Pomorski 74-304 zachodniopomorskie

Telefon: Fax

095 747 77 91 095 747 1760

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Dostawa fabrycznie nowego z roku 2007, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t w zabudowie kontenerowej z napędem 4x2”

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowego z roku 2007, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej z napędem 4x2.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

KODY CPV

kod CPV - 34144210-3 - wozy strażackie

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

30 dni od daty podpisania umowy

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - Wykonawca spełnia warunki Art. 22 ust.! oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani do złożenia jako integralnej części oferty niżej wymienionych dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez osobę / osoby uprawniona do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

b) oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

c) oświadczenia, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. formularz ofertowy i formularz oświadczenia stanowiący załączniki Nr 1 i Nr 2 do specyfikacji,

2. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami planowanego zadania oraz zaakceptowaniu istotnych dla zamawiającego warunków, które ma zamiar wprowadzić do umowy na wykonanie zamówienia.

3. oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

4. oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6. oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych wart. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówień:

www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pom.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 30.07.2007 Godzina: 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 10

IV.3.5) Termin związania ofertą:

30 DNI

IV.3.6) Informacje dotatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

3

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE-OSP_Nowogrodek.doc (DOC, 55KB) 2007-07-19 14:07:28 55KB 446 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr1.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-19 14:07:35 30KB 38 razy
2 zalacznik_nr2.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-19 14:07:42 24KB 43 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-19 14:07:28 84.KB 62 razy
4 zalacznik_nr3.doc (DOC, 46KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-19 14:07:49 46KB 51 razy
5 zalacznik_nr4.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-19 14:07:57 36KB 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 19-07-2007 14:07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 19-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 19-07-2007 14:08:19