"Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia Gimnazjum w Karsku"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Nowogródek Pomorski

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nowogródek Pomorski 74-304 zachodniopomorskie

Telefon: Fax

095 747 17 60, 7471711 095 747 1760

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.nowogrodekpomorski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia Gimnazjum w Karsku”

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli oraz fabrycznie nowego wyposażenia do Gimnazjum w Karsku.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

kody CPV: 36100000-2 meble

36121000-5 meble biurowe

36150000-7 meble szkolne

36111410-9 krzesła szkolne

36111420-2 krzesła biurowe

36121251-9 szafy na akta

36151200-6 ławki

36621000-0 tablice szkolne

36121400-9 meble komputerowe

26121300-5 lustra szklane

25243300-9 artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z tworzyw sztucznych

25243320-5 kosze na śmieci

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej

NIE

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

NIE

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

do 30 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium

5.000 pln

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Wykonawca spełnia warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

2) Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

1.Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

a) aktualny odpis z całościowego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw lub usług ,

o podobnym charakterze tj. dostawy wyposażenia meblowego o wartości co najmniej 150 tyś. PLN każda. Należy podać przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające ,że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. załącznik nr 2

2. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- zaświadczenie lub opinie z banku o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej na wartość min. 200 tyś. PLN.

Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

W celu spełnienia warunku 2-3 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 1

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokument ten musi być

złożony przez każdy podmiot współuczestniczący.

4. Musi być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 Tyś. PLN.

W celu spełnienia warunku tego warunku wykonawca musi dołączyć do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia.

UWAGA:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1ppkt.a,b,c składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument , o którym mowa wyżej winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówień:

www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:

Urząd Gminy

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pom.

Cena 10 PLN.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 02.08.2007 Godzina: 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 10

IV.3.5) Termin związania ofertą:

30 DNI

IV.3.6) Informacje dotatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Wójt Gminy

Nowogródek Pomorski

Tomasz Piertuszka

4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OG_OSZENIE_O_ZAMOWIENIU.doc (DOC, 57.KB) 2007-07-25 17:17:43 57.KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 za_2.doc (DOC, 29KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:18:55 29KB 57 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 85KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:17:43 85KB 69 razy
3 WZOR_UMOWY_ZA__NR_5.doc (DOC, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:20:27 42.KB 58 razy
4 za_1.doc (DOC, 23KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:18:38 23KB 71 razy
5 formularz_ofertowy_wykonawcy_ZA__6.doc (DOC, 30KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:20:46 30KB 52 razy
6 Opis_techniczny_ZA__4.doc (DOC, 86.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:19:49 86.KB 581 razy
7 OFERTA_CENOWO-ILOSCIOWA_ZA__3.doc (DOC, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-25 17:19:23 340KB 118 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.doc (DOC, 28.KB) 2007-08-14 11:56:04 28.KB 429 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_podpisaniu_umowy_-_wyposa_enie.doc (DOC, 21KB) 2007-09-03 12:37:39 21KB 418 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 25-07-2007 17:17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 25-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 03-09-2007 12:37:39