Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zielona energia- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną biomasą dla budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Nowogródek Pomorski

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nowogródek Pomorski 74-304 zachodniopomorskie

Telefon: Fax

095 747 17 60, 7471711 095 747 1760

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.nowogrodekpomorski.pl

 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Zielona energia - przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną biomasą dla budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku”

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

nie przysługuje odwołanie,

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

3.1. Przebudowa kotłowni, wymiana kotła na kocioł na biomasę o mocy 250 KW z możliwością zastosowania kotła o mocy 200 KW lecz z większym buforem (2000 litrów) wraz z automatyką i podłączeniem do istniejących instalacji.

3.2. Budowa magazynu na biomasę wraz z systemem nagarniania i podawania paliwa (biomasy) do kotła

3.3. Remont pomieszczeń kotłowni.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

KODY CPV

45232141-2 - roboty grzewcze

45331110-0 - instalowanie kotłów

45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45231112-3 - instalacja rurociągów

45321000-3 - izolacja cieplna

45111200-0 - przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby

45111213-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112100-6 - roboty w zakresie kopania rowów

45111240-2 - roboty w zakresie odwadnia nie gruntu

45122000-8 - próbne wykopy

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 - roboty budowlane

45213221-8 - magazyn biomasy

 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej

nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

do 30 października 2007r.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium

NIE WYMAGANE

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wykonawca spełnia warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

2.2 Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Udokumentowanie spełnienia warunku.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - min. 1 pracownika z niezbędnymi uprawnieniami do kierowania określonymi w przedmiarze robotami, należącego do Izby Inżynierów i Techników.

Udokumentowanie spełnienia warunku.

Wykaz osób kierujących robotami i pełniących nadzór - wg wzoru jak
w załączniku nr 3 - którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z kopiami dokumentów - uprawnień i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów i Techników.

2.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 9) w okresie ostatnich trzech lat przed

wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością min. 1 usługę tj. przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną biomasą lub budowa nowej o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

2.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Udokumentowanie spełnienia warunku.

Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 350 000 PLN.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

 • Formularz ofertowy wraz z zawartymi tam oświadczeniami - na załączonym druku.

 • Wypełniony przedmiar robót - załącznik 1.

 • Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia pozostałe warunki określone przepisami Art. 22 ust. 1 i Art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 załącznik nr 2.

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile występuje)

 • Umowa Konsorcjum (o ile występuje).

 • Wykaz kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót, na załączniku Nr 3, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (uprawnienia , przynależność do IIB) - zgodnie z pkt 8.3. SIWZ

 • Wykaz podwykonawców (o ile występuje) - Załącznik Nr 4

 • Parafowany projekt umowy załącznik Nr 5.

 • Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 350 000 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

nie dotyczy

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena - 85% okres gwarancji - 15%

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówień:

www.nowogrodekpomorski.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:

Urząd Gminy

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pom.

Cena 50 PLN.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 23.08.2007 Godzina: 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 10

IV.3.5) Termin związania ofertą:

30 DNI

IV.3.6) Informacje dotatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

   

WÓJT GMINY

NOWOGRÓDEK POMORSKI

Tomasz Pietruszka

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.doc (DOC, 56.KB) 2007-08-03 10:26:46 56.KB 453 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kotlownia_formularz_ofertowy.doc (DOC, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-03 10:30:21 172KB 77 razy
2 siwz_kotlownia-zal.zip (ZIP, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-03 10:32:21 19.MB 141 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiany_do_siwz.doc (DOC, 23KB) 2007-08-13 14:51:25 23KB 459 razy
2 Wyja_nienia.doc (DOC, 35KB) 2007-08-17 14:33:11 35KB 451 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_PRZETARGU.doc (DOC, 23.KB) 2007-09-12 14:12:26 23.KB 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 03-08-2007 10:26:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 03-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-09-2007 14:12:26