Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek PomorskiNowogródek Pomorski: Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski

Numer ogłoszenia: 148542 - 2007 Portal UZP; data zamieszczenia: 23.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7471760, 7471711, fax 095 7471760.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych dla zadań:
Część I: a) Kanalizacja Aglomeracji Karsko - miejscowości Karsko, Kinice, do oczyszczalni Karsko z rozbudową oczyszczalni ścieków w Karsku. b) Kanalizacja Golin z projektem oczyszczalni.
Część II Kanalizacja Aglomeracji Myślibórz (części zlokalizowanej na terenie gminy Nowogródek Pom.)
Część III Doprowadzenie wody do miejscowości Nowogródek Pomorski z miejscowości Karsko, likwidacja ujęcia w Nowogródku Pomorskim, zaopatrzenie w wodę miejscowości Sumiak, Karlin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
  Część I - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN).
  Część II - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące PLN)
  Część III - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
  O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.
  Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:
  a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają średni roczny przychód w okresie ostatnich trzech lat nie mniejszy niż wartość oferty Wykonawcy.
  Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami:
  Bez względu na ilość części na jakie wykonawca składa ofertę, winien dysponować następującym personelem:
  Kierownik Zespołu Projektowego - branża sanitarna, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
  Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu przy realizacji minimum trzech zadań obejmujących wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  Geolog, Wykształcenie wyższe. Świadectwo posiadania kwalifikacji i uzyskania uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie odpowiednim dla przedmiotu zamówienia.
  Geodeta, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, podziałów i rozgraniczeń, pomiarów realizacyjnych
  Wykonawca składający ofertę na Część I winien dysponować ponadto:
  Projektant - branża sanitarna, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  Projektant - branża sieci elektryczne, Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  Projektant - branża drogowa, Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnej w zakresie dróg bez ograniczeń
  Kosztorysant, Doświadczenie w pełnieniu funkcji kosztorysanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca składający ofertę na Część II winien dysponować ponadto:
  Projektant - branża sanitarna 1 Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
  Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  Projektant - branża sieci elektryczne, Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  Projektant - branża drogowa, Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnej w zakresie dróg bez ograniczeń
  Kosztorysant, Doświadczenie w pełnieniu funkcji kosztorysanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca składający ofertę na Część III winien dysponować ponadto:
  Projektant - branża sanitarna, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
  Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  Projektant - branża sieci elektryczne, Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  Projektant - branża drogowa, Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnej w zakresie dróg bez ograniczeń
  Kosztorysant, Doświadczenie w pełnieniu funkcji kosztorysanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  a) Wykonawca składający ofertę na Część I i/lub II, musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. projektów sieci sanitarnych dla obszaru min. 1000 mieszkańców.
  b) Wykonawca składający ofertę na Część III, musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. projektów sieci wodociągowych dla obszaru min. 250 mieszkańców.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.
  Załącznik do Oferty - Cennik ofertowy - wypełniony Formularzem nr 2.
  Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).
  Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). Jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy załączyć formularz z zapisem NIE DOTYCZY.
  Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1):
  a)Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4.
  b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  c)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  d)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  e)Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  f)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), e), i f) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że:
  i.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
  ii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
  iii.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  h)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie
  a)Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  i. Rachunek zysków i strat łącznie z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających przychody za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
  ii.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
  b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2).
  i.Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu - zgodnie z Formularzem Nr 5
  ii.Informacje na temat doświadczenia i wykształcenia personelu Wykonawcy, który będzie uczestniczył przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z Formularzem nr 6 - wraz z kopiami stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopiami ich weryfikacji wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.
  c)Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4)
  i.Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 7
  ii.Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających.
  Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:
  a)Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 8 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców załączyć formularz z zapisem NIE DOTYCZY
  b)Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 9. W przypadku Wykonawców nie składających oferty wspólnej załączyć formularz z zapisem NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komplet Inwest s.j., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. +95 7356252.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pom., sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: a) Kanalizacja Aglomeracji Karsko - miejscowości Karsko, Kinice, do oczyszczalni Karsko z rozbudową oczyszczalni ścieków w Karsku.
b) Kanalizacja Golin z projektem oczyszczalni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie opracowań projektowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kanalizacja Aglomeracji Myślibórz (części zlokalizowanej na terenie gminy Nowogródek Pom.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie opracowań projektowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Doprowadzenie wody do miejscowości Nowogródek Pomorski z miejscowości Karsko, likwidacja ujęcia w Nowogródku Pomorskim, zaopatrzenie w wodę miejscowości Sumiak, Karlin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie opracowań projektowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Copyright

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Kopia_wytyczne_do_sporz_dzania_opracvowan.doc (DOC, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 12:01:41 129KB 91 razy
2 Kopia_umowa_na_projektowanie.doc (DOC, 138KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 11:57:04 138KB 79 razy
3 umowa_na_projektowanie.doc (DOC, 138KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 12:02:10 138KB 99 razy
4 Kopia_koncepcja_program_f-u.doc (DOC, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 11:55:33 62.KB 78 razy
5 wytyczne_do_sporz_dzania_opracvowan.doc (DOC, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 12:02:49 129KB 102 razy
6 koncepcja_program_f-u.doc (DOC, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 11:54:02 62.KB 95 razy
7 Kanalizacja_-_Instrukcja_dla_wykonawcow.doc (DOC, 408KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 11:50:20 408KB 93 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_sk_adania_ofert.doc (DOC, 21KB) 2007-08-29 11:05:29 21KB 437 razy
Wynik postępowania
1 uniewa_nienie.doc (DOC, 29.KB) 2007-09-17 16:08:29 29.KB 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 24-08-2007 11:28:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 24-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 05-11-2007 12:42:23