Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek PomorskiNowogródek Pomorski: Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski

Numer ogłoszenia: 148542 - 2007 Portal UZP; data zamieszczenia: 23.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7471760, 7471711, fax 095 7471760.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych dla zadań:
Część I: a) Kanalizacja Aglomeracji Karsko - miejscowości Karsko, Kinice, do oczyszczalni Karsko z rozbudową oczyszczalni ścieków w Karsku. b) Kanalizacja Golin z projektem oczyszczalni.
Część II Kanalizacja Aglomeracji Myślibórz (części zlokalizowanej na terenie gminy Nowogródek Pom.)
Część III Doprowadzenie wody do miejscowości Nowogródek Pomorski z miejscowości Karsko, likwidacja ujęcia w Nowogródku Pomorskim, zaopatrzenie w wodę miejscowości Sumiak, Karlin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
  Część I - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN).
  Część II - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące PLN)
  Część III - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
  O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.
  Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:
  a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają średni roczny przychód w okresie ostatnich trzech lat nie mniejszy niż wartość oferty Wykonawcy.
  Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami:
  Bez względu na ilość części na jakie wykonawca składa ofertę, winien dysponować następującym personelem:
  Kierownik Zespołu Projektowego - branża sanitarna, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
  Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu przy realizacji minimum trzech zadań obejmujących wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  Geolog, Wykształcenie wyższe. Świadectwo posiadania kwalifikacji i uzyskania uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie odpowiednim dla przedmiotu zamówienia.
  Geodeta, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, podziałów i rozgraniczeń, pomiarów realizacyjnych
  Wykonawca składający ofertę na Część I winien dysponować ponadto:
  Projektant - branża sanitarna, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  Projektant - branża sieci elektryczne, Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  Projektant - branża drogowa, Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnej w zakresie dróg bez ograniczeń
  Kosztorysant, Doświadczenie w pełnieniu funkcji kosztorysanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca składający ofertę na Część II winien dysponować ponadto:
  Projektant - branża sanitarna 1 Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
  Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  Projektant - branża sieci elektryczne, Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  Projektant - branża drogowa, Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnej w zakresie dróg bez ograniczeń
  Kosztorysant, Doświadczenie w pełnieniu funkcji kosztorysanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca składający ofertę na Część III winien dysponować ponadto:
  Projektant - branża sanitarna, Wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
  Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia
  Projektant - branża sieci elektryczne, Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  Projektant - branża drogowa, Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnej w zakresie dróg bez ograniczeń
  Kosztorysant, Doświadczenie w pełnieniu funkcji kosztorysanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie projektu o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
  a) Wykonawca składający ofertę na Część I i/lub II, musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. projektów sieci sanitarnych dla obszaru min. 1000 mieszkańców.
  b) Wykonawca składający ofertę na Część III, musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. projektów sieci wodociągowych dla obszaru min. 250 mieszkańców.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.
  Załącznik do Oferty - Cennik ofertowy - wypełniony Formularzem nr 2.
  Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).
  Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). Jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy załączyć formularz z zapisem NIE DOTYCZY.
  Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1):
  a)Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4.
  b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  c)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  d)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  e)Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  f)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), e), i f) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że:
  i.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
  ii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
  iii.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  h)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie
  a)Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  i. Rachunek zysków i strat łącznie z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających przychody za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
  ii.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
  b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2).
  i.Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu - zgodnie z Formularzem Nr 5
  ii.Informacje na temat doświadczenia i wykształcenia personelu Wykonawcy, który będzie uczestniczył przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z Formularzem nr 6 - wraz z kopiami stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopiami ich weryfikacji wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.
  c)Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4)
  i.Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 7
  ii.Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających.
  Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:
  a)Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 8 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców załączyć formularz z zapisem NIE DOTYCZY
  b)Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 9. W przypadku Wykonawców nie składających oferty wspólnej załączyć formularz z zapisem NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komplet Inwest s.j., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. +95 7356252.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pom., sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: a) Kanalizacja Aglomeracji Karsko - miejscowości Karsko, Kinice, do oczyszczalni Karsko z rozbudową oczyszczalni ścieków w Karsku.
b) Kanalizacja Golin z projektem oczyszczalni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie opracowań projektowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kanalizacja Aglomeracji Myślibórz (części zlokalizowanej na terenie gminy Nowogródek Pom.).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie opracowań projektowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Doprowadzenie wody do miejscowości Nowogródek Pomorski z miejscowości Karsko, likwidacja ujęcia w Nowogródku Pomorskim, zaopatrzenie w wodę miejscowości Sumiak, Karlin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie opracowań projektowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Copyright

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Kopia_wytyczne_do_sporz_dzania_opracvowan.doc (DOC, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 12:01:41 129KB 92 razy
2 Kopia_umowa_na_projektowanie.doc (DOC, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 11:57:04 138KB 80 razy
3 umowa_na_projektowanie.doc (DOC, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 12:02:10 138KB 100 razy
4 Kopia_koncepcja_program_f-u.doc (DOC, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 11:55:33 62.KB 79 razy
5 wytyczne_do_sporz_dzania_opracvowan.doc (DOC, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 12:02:49 129KB 103 razy
6 koncepcja_program_f-u.doc (DOC, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 11:54:02 62.KB 96 razy
7 Kanalizacja_-_Instrukcja_dla_wykonawcow.doc (DOC, 408KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-24 11:50:20 408KB 94 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_sk_adania_ofert.doc (DOC, 21KB) 2007-08-29 11:05:29 21KB 456 razy
Wynik postępowania
1 uniewa_nienie.doc (DOC, 29.KB) 2007-09-17 16:08:29 29.KB 441 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 24-08-2007 11:28:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 24-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 05-11-2007 12:42:23