Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

,,Dostawa oraz montaż urządzeń i wyposażenia kuchni Gimnazjum w Karsku"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Nowogródek Pomorski

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nowogródek Pomorski 74-304 zachodniopomorskie

Telefon: Fax

095 747 17 60, 747 17 11 095 747 1760

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.nowogrodekpomorski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Dostawa oraz montaż urządzeń i wyposażenia kuchni Gimnazjum w Karsku.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

nie przysługuje odwołanie,

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia stałego, technologii kuchni, dostawa naczyń oraz sztućców.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

KODY CPV
36121110-9 - stoły metalowe

26214110-5 - zlewozmywaki

25200000-3 - produkty z tworzyw sztucznych

29711211-8 - miksery kuchenne

29711200-8 - roboty kuchenne

29361110-1 - maszyny do czyszczenia jaj

29711210-1 - rozdrabniacze żywności

28528950-3 - regały metalowe

36121170-7 - szafy metalowe

36121120-2 - szafki metalowe

26212110-1 - talerze

28614000-9 - łyżki, widelce

28611100-9 - noże

36671120-2 - filiżanki i szklanki

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamówienia do 20 grudnia 2007r. W przypadku przekroczenia ustalonego terminu Wykonawca pokryje wszelkie straty związane z utratą lub ograniczeniem środków z jakich jest współfinansowana do wysokości faktycznie poniesionych strat.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    1. Wykonawca spełnia warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

2.2 Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Udokumentowanie spełnienia warunku.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy. - załącznik 1.

  • Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia pozostałe warunki określone przepisami Art. 22 ust. 1 i Art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 załącznik nr 2.

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile występuje)

  • Oświadczenie akceptacji umowy oraz wyrażania zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie - załącznik nr 3

  • Parafowany projekt umowy załącznik Nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena 100%

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówień:

www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:

Urząd Gminy

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pom.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 19.10.2007 Godzina: 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 10

IV.3.5) Termin związania ofertą:

30 DNI

IV.3.6) Informacje dotatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

3

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OG_OSZENIE_O_ZAMOWIENIU.doc (DOC, 52KB) 2007-10-15 09:23:16 52KB 437 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 RYS_2_3.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:24:58 163KB 63 razy
2 RYS_1B.pdf (PDF, 300KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:24:35 300KB 54 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:23:16 235KB 48 razy
4 w8.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:33:23 51.KB 64 razy
5 w1.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:29:48 68.KB 63 razy
6 w9.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:34:01 87.KB 66 razy
7 RYS_4_5.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:25:25 152KB 60 razy
8 RYS_6_7.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:29:19 158KB 46 razy
9 w6.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:32:37 59.KB 75 razy
10 RYS_1A.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:24:04 108KB 89 razy
11 w2.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:30:14 70.KB 75 razy
12 OPIS_TECHNOLOGII.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:23:38 78.KB 707 razy
13 w3.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:31:01 115KB 51 razy
14 w7.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:33:00 54.KB 58 razy
15 w5.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-15 09:32:18 49.KB 69 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyja_nienia_SIWZ.doc (DOC, 28KB) 2007-10-15 09:23:16 28KB 424 razy
2 wyjasnienia_SIWZ_II.doc (DOC, 22.KB) 2007-10-15 09:38:30 22.KB 431 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc (DOC, 27.KB) 2007-11-05 12:34:49 27.KB 611 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_podpisaniu_umowy.doc (DOC, 22KB) 2007-11-08 14:30:45 22KB 456 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 15-10-2007 09:23:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 11-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 08-11-2007 14:30:45