Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

„Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski”


Zamawiający:
Urząd Gminy

 

Adres:
ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski

Kontakt:
tel/fax. 095 747 1760,w24
E-mail: gm.nowogrodek@post.pl
Strona www: nowogrodekpomorski.pl

 

 

Numer Oriso/1/08

Data publikacji: 06.05.2008 r.

Przedmiot:
Przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

Treść przetargu:

 

 

OGłOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp

 

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

o g ł a s z a

 

przetarg nieograniczony na: „Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski”

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15, 74 - 304 Nowogródek Pomorski, woj. Zachodniopomorskie

Tel/fax: (0 95) 747 1760,

 

2. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. www.nowogrodekpomorski.pl

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

-          Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, poprzez tankowanie samochodów będących w dyspozycji Zamawiającego ( ciągniki rolnicze ,autobusy szkolne. samochody pożarnicze ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowogródek Pomorski

-          Kod i nazwa kategorii wg CPV: 23111200-0 Benzyna bezołowiowa, 23121100-2 Olej napędowy

-          Szacunkowe ilości i asortyment zapotrzebowania na paliwa płynne, będących przedmiotem dostawy:

 

Lp.

Rodzaj paliwa

Jednostka

miary

Ilość

1/12 (średnie miesięczne zapotrzebowanie na paliwo)

1.

Benzyna bezołowiowa Pb 95

litr

1.200

100

2.

Olej napędowy ON

litr

25.000

2083

  

Ilość paliwa przedstawiona w powyższej tabeli jest wielkością orientacyjną i nie wiąże zamawiającego.

­          Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach PN - EN 228/2005 i PN - E 590/2005.

 

5.  Zamówienia częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert cząściowych i wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

·                Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadają na terenie Gminy Nowogródek Pomorski co najmniej jedną stację paliw czynną w dni robocze od poniedziałku do piątku, lub posiadają możliwości techniczne i logistyczne do dostarczenia i dystrybucji przedmiotu zamówienia na miejsce i w czasie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę stacji paliw na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

c)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg. kryteriów spełnia/nie spełnia i odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VIII SIWZ

·                W przypadku kiedy o zamówienie ubiega się wspólnie dwóch lub więcej Wykonawców, są oni zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, jak również do zawarcia umowy. Zamawiający w powyższym przypadku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w umowie postanowie? ustalaj?cych solidarna odpowiedzialno?? Wykonawców za wykonanie zobowiązań wynikających z zapisów umowy. Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawców wynikające z niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

 

8. Wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

9. Kryteria i zasady oceny ofert:

Nazwa kryterium

        Waga

 

 łączna  cena brutto przedmiotu zamówienia

         100

 

 

 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa dnia: 20 05. 2008 roku.

Oferty należy zlożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowogródku pok. nr. 10 do dnia 20. 05. 2008 roku, do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20. 05. 2008 roku, o godz. 11.05 w sali narad Urzędu Gminy w Nowogródku.

 

11. Termin związania oferta:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Informacje o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

14. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

                                                          

                                                                                              Wójt  Gminy

 

                                                                                           Tomasz Pietruszka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_paliwo.doc (DOC, 50KB) 2008-05-06 14:32:31 50KB 452 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_ofertowy_-_za__nr_1.doc (DOC, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-06 14:30:53 41.KB 88 razy
2 o_wiadczenie_-_Za__cznik_Nr2.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-06 14:31:17 23KB 34 razy
3 wzor_umowy-_za__nr_4.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-06 14:32:09 34KB 34 razy
4 o_wiadczenie_-_Za__cznik_nr_3.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-06 14:31:38 21.KB 34 razy
5 -specyfikacja.doc (DOC, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-06 14:29:27 89.KB 38 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaA_nienia-_paliwo.doc (DOC, 23.KB) 2008-05-14 13:59:14 23.KB 433 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przetargu.doc (DOC, 23.KB) 2008-06-03 10:37:43 23.KB 437 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Dranikowska 06-05-2008 14:29:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dranikowska 06-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 03-06-2008 10:37:43