Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

"Dostawa paliwa płynnego dla autobusów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski"

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Adres pocztowy:

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:                       Województwo:

Nowogródek Pomorski                       74-304                                               zachodniopomorskie

Telefon:                                             Fax

095 747 17 60, 7471711                    095 747 1760

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.nowogrodekpomorski.pl

 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

 

„Dostawa paliwa płynnego dla autobusów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa

nie przysługuje odwołanie,

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- sukcesywna dostawa paliw płynnych, poprzez tankowanie autobusów będących w dyspozycji Zamawiającego.

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

KODY CPV

23121100-2 Olej napedowy

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej

nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium

NIE WYMAGANE

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

            Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:

a)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

       b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem                             technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg. kryteriów spełnia/nie spełnia i odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VIII SIWZ

      W przypadku kiedy o zamówienie ubiega się wspólnie dwóch lub więcej Wykonawców, są oni zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, jak również do zawarcia umowy. Zamawiający w powyższym przypadku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w umowie postanowień ustalających solidarna odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie zobowiązań wynikających z zapisów umowy. Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawców wynikające z niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

?       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

?       Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia pozostałe  warunki określone przepisami Art. 22 ust. 1 i Art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 -  załącznik  nr 2 oraz załącznik 3.

?       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

?       Parafowany projekt umowy załącznik Nr 4

?       Aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

nie dotyczy

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena -  100 %

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówień:

www.nowogrodekpomorski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również  pod adresem:

Urząd Gminy

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pom.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data:  14.07.2008                              Godzina: 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15,

 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 10

IV.3.5) Termin związania ofertą:

30 DNI

IV.3.6) Informacje dotatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.doc (DOC, 48.KB) 2008-07-03 09:36:20 48.KB 453 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_ofertowy_-_zaA__nr_1.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-03 09:45:34 35KB 30 razy
2 wzA_r_umowy-_zaA__nr_4.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-03 09:48:04 34KB 61 razy
3 oA_wiadczenie_-_ZaA_A_cznik_nr_3.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-03 09:47:04 21.KB 31 razy
4 oA_wiadczenie_-_ZaA_A_cznik_Nr2.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-03 09:46:24 23KB 49 razy
5 -specyfikacja.doc (DOC, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-03 09:36:20 85.KB 78 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przetargu.doc (DOC, 22KB) 2008-07-14 14:58:55 22KB 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Filipiak 03-07-2008 09:36:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Filipiak 14-07-2008 14:58:55