Zadania wspólne:

l. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych.

2. Ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach. Znajomość orzecznictwa.

3. Umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją rządową.

4. Umiejętność uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rządowej.

5. Współpraca z wojewódzkim sejmikiem samorządowym.

6. Analiza uzyskiwanych dochodów, stawianie wniosków, co do oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów.

7. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu lub zarządowi gminy.

8. Opracowywanie projektów uchwał, wykonywanie uchwał rady gminy i zarządu przekazywanych za pośrednictwem osoby wyznaczonej.

9. Zgłaszanie zarządowi potrzeby uzyskiwania opinii właściwej komisji rady gminy.

10. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonej dziedziny gminy oraz przedkładanie w terminie 30 dni po zakończeniu roku budżetowego - sprawozdania. Wstępne planowanie zadań w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

11. Sygnalizowanie zarządowi o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej.

12. Przekazywanie dla zastępcy wójta kopii zawartych umów lub zleceń.

13. Wymaganie kwalifikacyjne wszystkich pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.