Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  - ds. planowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski,
(1 etat)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

I. Nazwa i adres pracodawcy:
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
ul. A. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski

II. Określenie stanowiska:
stanowisko ds. planowania przestrzennego

III. Wymagania związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

1.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
2)
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: urbanistyka, planowanie przestrzenne budownictwo)

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustaw:

a) o samorządzie gminnym,
b) ustawy o planowaniu przestrzennym,
c)
prawo budowlane,
d) Kodeks Postępowania Administracyjnego,

2) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
3) umiejętność korzystania z map wielko – i małoskalowych,
4)
mile widziane doświadczenie w pracy związanej z systemem planowania przestrzennego na szczeblu gminnym.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami rewitalizacji oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Przygotowanie wypisów i wyrysów ze studium i planów zagospodarowania przestrzennego i wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
 3. Prowadzenie dokumentacji w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Prowadzenie postępowań o ustalenie inwestycji celu publicznego.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, informacji, sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.

IV A. Informacje o warunkach pracy:

 1. Pełny wymiar czasu pracy – etat.
 2. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku..
 3. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach (np. spotkania służbowe)  również poza nim.
 4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 5. Prac wymaga współdziałania z innymi pracownikami urzędu oraz  z klientami.
 6. W przeważającej części - praca siedząca.
 7. Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych

IV B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: http://bip.nowogrodekpomorski.pl/dokumenty/4291)
 2. List motywacyjny
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie
 5. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy
 6. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.)
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem),
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 10. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: ).

Wymagane dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz, list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2022 r. poz. 530).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i  nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. planowania przestrzennego, znak RO.210.1.2022.KB”w  sekretariacie (pokój nr 1) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane.

Postępowanie dotyczące naboru przeprowadzi komisja konkursowa powołana  zarządzeniem Wójta gminy Nowogródek Pomorski. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Biura Rozwoju Gminy pani Aneta Witków, nr tel. 957471760 wewn. 31.

Nowogródek Pomorski, dnia 21 czerwca 2022 r.                      

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 czerwiec 2022 12:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 12:39 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 12:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 12:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 12:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 12:57 Piotr Uberman