Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Ogł. w spr. możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zad. pub. Gm. Nowogródek Pom. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prow. dział. pożytku publ. na 2021r 2021-07-08 15:00:35
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2021-06-25 13:57:24
INWENTARYZACJA LASÓW PRYWATNYCH 2021-06-08 13:17:16
Raport o stanie gminy Nowogródek Pomorski za rok 2020 2021-05-28 13:26:55
Informacja Starosty Gorzowskiego w spr. operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 2021-05-14 13:24:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2020 2021-05-05 12:26:17
ZAWIADOMIENIE o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Nowogródek Pomorski 2021-04-30 14:30:05
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r..pdf 2021-02-23 12:02:26
Ogłoszenie - Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021-02-01 15:31:52
Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2021-01-29 13:29:42