Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
- ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku
w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski,
(1 etat)

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

I. Nazwa i adres pracodawcy:
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
ul. A. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski

II. Określenie stanowiska:
stanowisko ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

III. Wymagania związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
  2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
  4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5) nieposzlakowana opinia,
  6) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska)\
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość ustaw:
       a) o samorządzie gminnym,
       b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
       c) ustawa o odpadach,
       d) prawo ochrony środowiska,
       e) Kodeks postępowania administracyjnego.
  2) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
  3) mile widziane doświadczenie w pracy związanej z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa programu Sigid w zakresie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych, dokonywania zmian wynikających ze złożonych deklaracji i korekt.
 2. Przygotowanie zezwoleń w drodze decyzji na świadczenie usług polegających na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia odpadów, wydawanie postanowień dotyczących odpadów niebezpiecznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z edukacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.
 5. Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 6. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 7. Obsługa programu GPS, sporządzanie raportów przejazdów, eksploatacji oraz śledzenie tras pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Nowogródek Pomorski.
 8. Prowadzenie kart przekazania odpadów.
 9. Odczyty kwartalne (inkasent) na terenie gminy Nowogródek Pomorski.
 10. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (podejmowanie działań egzekwujących przestrzeganie przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska oraz o odpadach)
 11. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, informacji, sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.
 12. Prowadzenie rejestrów faktur i umów dla zamówień niepodlegających przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 13. Nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi i nieczynnymi cmentarzami
 14. Prowadzenie bieżącej inwentaryzacji miejsc pochówku.
 15. Naliczanie opłat eksploatacyjnych oraz wykup miejsca na cmentarzach komunalnych.
 16. Przeprowadzanie kontroli związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

IV A. Informacje o warunkach pracy:

 1. Pełny wymiar czasu pracy – etat.
 2. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku.
 3. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach (np. spotkania służbowe)  również poza nim.
 4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 5. Prac wymaga współdziałania z innymi pracownikami urzędu oraz  z klientami.
 6. W przeważającej części - praca siedząca.
 7. Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych

IV B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W październiku 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: Kwestionariusz osobowy
 2. List motywacyjny
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie
 5. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy
 6. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.)
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem),
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 10. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: Oświadczenie i klauzula informacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz, list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2022 r. poz. 530).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i  nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku”  znak RO.210.3.2022.KB”

sekretariacie (pokój nr 1) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie dotyczące naboru przeprowadzi komisja konkursowa powołana  zarządzeniem Wójta gminy Nowogródek Pomorski. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Usług Lokalnych  pani Iwona Bagińska, nr tel. 957471760 wewn. 35.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 24 listopada 2022 r.                      

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 24 listopad 2022 15:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 15:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 15:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 15:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 15:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 15:25 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 listopad 2022 09:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 listopad 2022 09:58 Piotr Uberman