OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.),  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko,

sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXIV/167/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 6 czerwca  2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, którego przedmiotem jest określenie zasad lokalizacji inwestycji dotyczących obiektów inwentarskich oraz terenów przeznaczonych na cele wytwarzania energii z odnawialnych źródeł na terenie objętym planem,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 stycznia do 23 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim, ul. A. Mickiewicza 15, w pokoju nr 7 w godzinach od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej www.nowogrodekpomorski.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się online dnia 11 lutego 2021 r.  od godz. 12:00    do godz. 15:00. Link z dostępem do dyskusji publicznej będzie udostępniony bezpośrednio przed dyskusją publiczną na stronie www.nowogrodekpomorski.pl. Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej i mieć możliwość zadawania pytań online proszone są o zgłoszenie się do dnia 1 lutego 2021 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3. ustawy  o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu czy w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestio­nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym, kierowane do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski  na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 r.                                   

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Krzysztof Mrzygłód

 

Uchwała

Mapa PROGNOZA

Załącznik nr 1

PROGNOZA

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25 styczeń 2021 15:17 Piotr Uberman