OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski zawiadamiam

o przeprowadzeniu od dnia 9.08.2022 r. do dnia 28.08.2022 r. konsultacji społecznych
w formie ankiety dotyczących opracowania projektu

„Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski do 2030 roku”

 

Zawiadomienie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A Mickiewicza 15
  2. na tablicach w sołectwach Gminy Nowogródek Pomorski
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski pod adresem: nowogrodekpomorski.pl
  4. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.nowogrodekpomorski.pl

 

Forma konsultacji:
Elektroniczne wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy (ANKIETA) ub wersji papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
  • Wiejski Ośrodek Kultury w Karsku
  • Dom Seniora w Trzcinnej
  • oraz u sołtysów.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 sierpień 2022 15:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 sierpień 2022 15:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 sierpień 2022 15:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 sierpień 2022 15:23 Piotr Uberman