Otwarty konkurs ofert 2019 (II półrocze) dla klubów sportowych

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 27 i art. 28 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263, ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz zgodnie z Uchwałą Nr X/75/2015 Rady Gminy Nowogródek Pomorski  z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r., poz. 190 z dnia 12.01.2016 r.).

informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019 (druga połowa) dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w uchwały

        1. Rodzaj zadania:

Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz sportu – organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych oraz bieżące utrzymanie klubu sportowego działającego na terenie gminy Nowogródek Pomorski”.

      a) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 75 000,00 zł

 

b) zasady przyznawania dotacji:

* powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w drodze wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

* rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trybie Uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r., poz. 190 z dnia 12.01.2016 r.).

 

   2. Termin i warunki realizacji zadania:

a)   zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2019 r.;

b) uczestnikami realizowanego zadania mogą być wyłącznie kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, działające na terenie gminy Nowogródek Pomorski;

c) udzielona dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z:

       * realizacją programów szkolenia sportowego;

-  transport, koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów    trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie,

-  opiekę medyczną, badania lekarskie,

-  zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek,

- udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

-  opłaty startowe,

- wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

-   ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów,

-   koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania,

- koszty pośrednie, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty   administracyjne, obsługi księgowej;

*  pokryciem kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwem w tych zawodach,

-  opłaty za sędziowanie zawodów,

-  umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

* pokryciem kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

*  zakupem sprzętu sportowego; zakup pucharów

* wynagrodzeniem kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

 

        d) z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

*  wypłaty wynagrodzeń zawodników;

*  transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

* zapłaty kar, mandatów innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy  lub  zawodnika;

* zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

*  budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

*  zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

 

 e) przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 25% kosztów administracyjnych zadania.

 

 f) formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia w transzach, określonych w umowie.

3. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski należy składać do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski. Wzór wniosku w formie elektronicznej dostępny jest na stronnie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 95 747 17 60

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków:

a) opiniowania wniosków dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski,

b) termin wyboru ofert zawartych we wnioskach ustala się na dzień 31 lipca 2019 r. na godz. 12.00,

     c) przy ocenie wniosków komisja bierze pod uwagę przede wszystkim:

- rodzaj i cel zadania;

- sposób realizacji zadania;

- ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

- wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

- zasoby kadrowe;

- dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu;

- wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje.

5. Oferta powinna zawierać:

a) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia:

b) nazwę i siedzibę oferenta,

c) dokładny adres oferenta wraz z numerem telefonu, faksu i adresem e-mail,

d) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy,

e) numer NIP i REGON,

g) nazwę banku i numer rachunku bankowego;

h) rodzaj zadania oraz jego cel;

 

  6.  Dokumenty

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym), lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu;

c)  szczegółowy i spójny z kosztorysem opis realizacji zadania;

d) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł dofinansowania przedsięwzięcia;

e) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;

  7. Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości

Nowogródek Pomorski, dnia 01.07.2019 r.

                                                                                                  Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

                                                                                                              /-/ Krzysztof Mrzygłód

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Sprawozdanie docx 22.85 KB Piotr Uberman
Umowa docx 16.85 KB Piotr Uberman
Wniosek docx 21.43 KB Piotr Uberman
Ogłoszenie docx 38.35 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:00 Piotr Uberman