PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 13:00

odbędzie się IV sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019 – 2028
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowogródek Pomorski
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
 5. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
 9. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 1.   Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:34 Piotr Uberman