O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.1.2024.AW

 

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344  ze  zmianami) oraz Zarządzenia Nr 10/2024 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski, podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Kinice

Opis nieruchomości        

działka niezabudowana, plaża ogólnodostępna,

grunt sklasyfikowany jako Lzr-RVI, W-RVI i N

Nr działki                                

216/3

Powierzchnia działki               

0,3509 ha

Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy

0,02 ha

Przeznaczenie części działki  planowanej do dzierżawy i  zagospodarowanie terenu

brak planu, w studium ukzp – tereny usług publicznych z zielenią,

 grunt sklasyfikowany jako N,

teren niezagospodarowany w sposób trwały

Księga wieczysta                       

KW Nr  SZ1M/00040745/3

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy                        

do 10 lat

Cel dzierżawy

działalność handlowa

Wywoławcza wysokość czynszu

1.600 zł rocznie

Działka nr 216/3 w części o powierzchni 0,02 ha przeznaczona jest do dzierżawy na okres do 10 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Kwota czynszu będzie waloryzowana w okresach rocznych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS do 15 października każdego roku poprzedzającego dany okres płatności.  Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do 31 marca każdego roku. Termin, miejsce i warunki przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i  na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl  od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 8 kwietnia 2024 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marzec 2024 09:40 Piotr Uberman