Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Pobierz druk na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl

lub skopiuj poniższy link w swojej przeglądarce internetowej:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=8a20518c-993e-429e-8d49-4e82f46723c6

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza  15

74-304 Nowogródek Pomorski

FN. podinspektor ds. księgowości podatkowej i opłat  (pok. nr 5)

Opłaty

Wniosek o zmianę w CEIDG nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 584 t. j.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

Wersja nr 4