Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy   
  2. Załączniki: 
    - odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy 
    - wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 121)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wersja nr:3

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), art. 34, art.37 ust.2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami).  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim

       2. O każdym etapie załatwiania wniosku, najemca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami. 

 

Wersja 2

 
 

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie      

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski   A. Mickiewicza 15 , 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Podanie  - bez opłaty
Zaświadczenie - opłata skarbowa - 17,00  zł 

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (…) w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin (…)   oraz wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w ww. sprawach (art. 2 ust. 1 ustawy o opacie skarbowej) 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

art. 217  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Wersja nr 2

Wymagane dokumenty

.Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy 

2. Do wglądu:

·         dowód osobisty

·         odpis skrócony aktu urodzenia osoby / odpis skrócony aktu małżeństwa 

·         akt notarialny

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Ewidencja Ludności pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego":

·         potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu

2.      Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.

3.      Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie                na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.

wersja nr 3