Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV 2023-09-27 12:19:04
Obw. o zak. post. w spr. wyd. decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. poleg. na bud. stacji elektroenerg. – rozdzielni sieciowej (RS) – wraz z przebud. linii napowietrznej WN w części realizowanej stacji oraz towarzyszącą niezbędną infr. techniczną 2023-09-14 12:12:39
Obw. o wyznaczeniu terminu na zapoznanie się stron z aktami w spr. wydania dec. o środ. uwarun. dla przedsięwzięcia poleg. na bud. farmy fotowoltaicznej „Barlinek Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 48 MW na dz. o nr ewid. 326/14, ob. Rychnów 2023-09-08 14:40:46
Włącz się w prace nad rewitalizacją! Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 18 września br 2023-08-16 15:18:57
OBWIESZCZENIE dotyczące konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2023-08-07 14:15:10
Obw. o wszcz. post. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej na dz. o nr ewid.268, 269, 270, 273, 271/1, ob. Kinice, woj. zach.-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek 2023-08-03 09:14:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barlinek Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 48 MW na dz. o nr ewid. 326/14, ob. Rychnów 2023-08-01 10:50:07
Obwieszczenie o wydaniu dec. inwestycji celu pub. 8/2023 z dn. 27.07.2023 r. – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kinice na terenie dz. o nr ewid. 104, 151, 127 i 84 położonych w ob. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski 2023-07-28 10:41:50
Obw. o zak. post. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kinice na dz. o nr 104, 151, 127, 84, ob. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-07-12 14:00:37
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowogródek Pomorski 2023-07-05 13:51:25