Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obw. o wszczęciu postęp. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia poleg. na bud. linii kablowych elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą teletechniczną na dz. o nr ewid. 533/1,533/2,533/3,600,609, obr.0006 Karsko 2023-03-28 13:25:43
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kinice na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 104, 151, 127, 84, obręb 002 Kinice 2023-03-28 13:23:52
Obw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. stacji elektroenergetycznej – Rozdzielni Sieciowej (RS) – 110 kV/SN wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną 2023-03-28 13:21:22
Obwieszczenie o zakończeniu postęp. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu 164/3, 169, 180/1, 195, 201, 206, 207, 479, obr. 0004 Nowogródek Pom. 2023-03-08 13:18:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 4/2023 z dn. 07.03.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244, 230/1, obr. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pomorski 2023-03-07 13:19:29
Obwieszczanie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-21 07:39:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 3/2023 z dn. 16.02.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244, 228/1, ob 0002 Kinice, gm Nowogródek Pomorski 2023-02-16 13:28:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 2/2023 z dn. 14.02.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244 obręb 0002 Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2023-02-14 15:27:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na bud. sieci oświetlenia drog. na dz. o nr ewid.gr.164/3,169,180/1,195,201,206,207,479,ob.0004, gm. Nowogróddek Pomorski 2023-02-10 15:20:07
Obw. o zawieszeniu postęp. do czasu przedłożenia raportu w spr. wyd. decyzji o środ. uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: „ Bud. 12 budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. wyłączonej z dz. o nr ewid. 227/17, ob. Kinice 2023-02-06 15:35:53